A.P. van Schilfgaarde

Anthonie Paul van Schilfgaarde was een jurist en archivaris

Nadat Van Schilfgaarde in Den Haag de HBS had doorlopen, begon hij in 1916 een studie rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Al snel openbaarde zich zijn belangstelling voor het archiefwezen. Deze interesse had voor een belangrijk deel te maken met zijn genealogische onderzoeken.

Na het behalen van het diploma voor archiefambtenaar der eerste klasse aan de Rijksarchiefschool kreeg hij al snel een interessante betrekking als archivaris in dienst van de N.V. ter instandhouding der goederen en rechten van het Huis Bergh, waarvan het archief zich gedurende de periode van bewerking in het rijksarchief te Arnhem bevond. De jaren die Van Schilfgaarde aan dit werk mocht besteden, ontwikkelden hem tot een autoriteit op het terrein van de familiearchieven. In 1931 resulteerde dit tot zijn indiensttreding als chartermeester bij het Rijksarchief in Gelderland.

In 1933 werd Van Schilfgaarde bestuurslid van de vereniging Gelre. Van 1958 tot 1972 bekleedde hij daarvan bovendien het voorzitterschap. In zijn vele bestuurlijke jaren was hij vooral bekend als initiator van een groot aantal excursies. Als lid van het Genealogisch-Heraldisch Genootschap De Nederlandsche Leeuw, het latere Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, werd hij tevens lid van de Groep Gelderland (de huidige ‘Gelderse Leeuw’), die gewoonlijk te Arnhem bijeen kwam.

Op 1 januari 1946 werd Van Schilfgaarde formeel benoemd tot rijksarchivaris in de provincie Gelderland.

 

Naast zijn grote belangstelling voor geschiedenis moet ook zijn enorme aandacht voor de oudheidkunde en monumentenzorg worden genoemd. Op bestuurlijk terrein was Van Schilfgaarde onder meer langdurig verbonden aan de Monumentencommissie der provincie Gelderland, de Stichting ‘Vrienden der Geldersche Kasteelen’, het Fonds A.H. Martens van Sevenhoven, de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond en Het Nederlands Openluchtmuseum. In 1975 werd hem de erepenning van het nationaal comité monumentenjaar verleend, ‘voor zijn bijzondere verdiensten in het bijzonder in de provincie Gelderland’.

 

Ook lokaal was hij bestuurlijk actief als lid van het Arnhems genootschap voor oudheidkunde ‘Prodesse Conamur’, de commissie van toezicht op het gemeentemuseum en die van het historisch museum.

Na zijn pensionering op 1 februari 1961 (hij bleef tot in 1978 archivaris van het Huis Bergh) hield Van Schilfgaarde zich uitgebreid bezig met kleinschalige historische en genealogische onderzoeken.

Rond het midden van de jaren ’70 namen zijn fysieke krachten en zijn gezichtsvermogen af. In februari 1976 hield hij voor de Groep Gelderland nog een laatste lezing met als titel ‘Koekje van eigen deeg’, de stand van zaken omtrent zijn levenslange onderzoek naar zijn eigen geslacht.

 

* Geboren op 22 januari 1896 in Den Haag

† Overleed op 9 oktober 1980 in Arnhem

 

Bron: http://www.biografischwoordenboekgelderland.nl/bio/5_Anthonie_Paul_van_Schilfgaarde